Administrator

Administracja i design
Zbigniew Drozd
tel. 699 957 761
zbyszekdrozd
Wszystkie zdjęcia wykonane w miejscach poblicznych. Osoby które chcą usunąć swój wizerunek z tej witryny proszone są o kontakt z administratorem. 
   
   

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uchwała 164/XIV/2001 Zarządu Głównego PTTK z 23 czerwca 2001 r.

w sprawie wprowadzenia "Karty praw i obowiązków członka PTTK"

Na postawie art. 15 i art. 12 ust. 2., w celu realizacji art. 7 ust. 1 oraz art. 8 w oparciu o art. 13, 14 i 19 uchwala się, co następuje:

1. Wprowadza się "Kartę praw i obowiązków członka PTTK" stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Uchyla się Uchwałę Zarządu Głównego PTTK 34/X1I/91 z 5 października 1991 r. oraz 85/XIII/95 z 9 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia "Karty praw i obowiązków członka PTTK"

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

KARTA PRAW O OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest organizacją skupiającą turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętności poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. Członek PTTK, który zapoznał się ze Statutem PTTK, podpisał deklarację członkowską, został przyjęty do PTTK zgodnie z art. 12 ust. 3 i posiada legitymację członkowską z opłaconymi składkami na rok bieżący ma prawa określone w art. 13 i 19 Statutu PTTK oraz obowiązki określone w art. 14, a na podstawie art. 15 Statutu PTTK ujęte niniejszą KARTĄ:

1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

1.1. nosić odznakę PTTK,

1.2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,

1.3.korzystać z pomocy POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO występującego w roli rzecznika interesów turysty,

1.4. korzystać z obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK,

1.5. korzystać z obiektów i urządzeń oddziałów PTTK na zasadach określonych przez właściwy dla danego obiektu i urządzenia zarząd oddziału PTTK,

1.6. pierwszeństwa przy korzystaniu ze SCHRONISK PTTK,

1.7. uzyskiwania rabatów handlowych przewidzianych dla członków i członków kadry POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W SCHRONISKACH PTTK,

1.8. uzyskiwania innych rabatów handlowych w innych obiektach na zasadach określonych umową pomiędzy ZG PTTK i gestorem obiektu lub inną organizację krajową albo zagraniczną,

1.9. uczestniczenia w szkoleniach turystyczno-krajoznawczych PTTK i uzyskiwania stosownych uprawnień kadry Towarzystwa,

1.10. oczekiwania koleżeńskiej pomocy innych członków PTTK na trasach turystycznych,

2. Członek zwyczajny PTTK mający pełną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK,

3. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku od 16 do 18 lat) mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie poszczególnych wybieranych władz PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

4. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku poniżej 16 lat) nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK. Małoletni członek zwyczajny PTTK zrzeszony w szkolnym kole krajoznawczo-turystycznym ma prawo wybierać i być wybieranym do władz tego koła,

5. Za działalność w POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM członek zwyczajny PTTK może zostać odznaczony:

5.1. odznaką ORLEGO LOTU nadawaną młodzieży do lat 21 za czynny i twórczy udział w działalności turystyczno-krajoznawczej,

5.2. odznaką 25 LAT w PTTK nadawaną za 25-letni staż członkowski,

5.3. odznaką 50 LAT w PTTK nadawaną za 50-letni staż członkowski,

5.4. DYPLOMEM PTTK. za aktywną działalność,

5.5.odznaką ZASLUŻONY w PRACY PTTK WŚRÓD MŁODZIEŻY nadawaną za aktywną działalność wśród młodzieży - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,

5.6. odznaką HONOROWĄ PTTK nadawaną za szczególnie aktywną działalność - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,

5.7. ponadto w uznaniu wybitnych zasług na rzecz Towarzystwa Walny Zjazd PTTK może członkowi zwyczajnemu nadać GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

6. Członek zwyczajny PTTK jest zobowiązany:

6.1. reprezentować godnie imię turysty polskiego,

6.2. współdziałać w ochronie walorów naturalnych i kulturowych kraju,

6.3. udzielać koleżeńskiej pomocy innym turystom na trasach turystycznych,

6.4. przestrzegać postanowień Statutu PTTK, regulaminów i uchwał władz PTTK,

6.5. szanować i chronić majątek PTTK oraz być jego współgospodarzem,

6.6. ochraniać i propagować ochronę znakowanych szlaków turystycznych,

6.7. aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK,

6.8. regularnie opłacać składkę członkowską PTTK,

6.9.pozyskiwać sojuszników i sponsorów dla PTTK,

7. Władze wszystkich jednostek organizacyjnych PTTK są zobowiązane do przestrzegania praw członków PTTK określonych w niniejszej Karcie.

Zarząd Główny PTTK

 

   
© Klub Turystyki Pieszej - SZNURÓWA - w Legnicy